Agencja Artystyczna Wojciech Czajka - Rybnik


IdŸ do treœci

urodziny dla dzieci

URODZINY DLA DZIECI - klaun na urodziny...
 

Proponujemy najlepsze na Œl¹sku i w woj.opolskim urodzinki dla dzieci z klaunem. Tak prze³adowanego programu w tak niskiej cenie nie znajdziesz nigdzie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z proponowanymi wariantami imprezki ...

1.
URODZINKI KREATYWNE DO MIESZKAÑ I NA MA£E POWIERZCHNIE - w programie nauka modelowania zwierzaków z baloników, rzeŸbienie w ciastolinie, malowanie na koszulkach,robienie koralików oraz 10 baloników z helem - latających. Zapewniamy wszystko , nagrody a jeszcze wiêcej rekwizytów dla ma³ych imprezowiczów . Czas trwania 1,5 h . MAX 10 dzieci!!!

2.
POKAZ ILUZJI na urodzinkach - w programie pe³nym iluzji 1 klaun który, wyczaruje pr¹d elektryczny z uszka, pobawi siê zaczarowanymi chusteczkami a co najwa¿niejsze i powoduje rumieñce - wyczaruje prawdziwe pieni¹¿ki . Dodatkowo dzieci zaskocz¹ znikaj¹ce i pojawiaj¹ce siê chusteczki oraz na zakoñczenie wszyscy otrzymaj¹ zwierzaki z baloników. czas trwania 1h , liczba dzieci - bez ograniczeñ !!!

3.
KLAUN NA URODZINKI - mini pokaz iluzji i zabawy typowo klaunowe , jak je¿d¿enie na ³y¿wach po pod³odze, skoki w gaciach klauna Dyzio , wolty¿erka talerzami, ¿onglerka chusteczkami , nagrody i wiele innych . czas trwania 2h, liczba dzieci - bez ograniczeñ !!!

4.
KARNAWA£OWE URODZINKI - polecane dla osób dysponuj¹cych du¿¹ powierzchni¹ do zabawy . To bal karnawa³owy z klaunami . W czasie balu konkursy , tañce w rytmach œwiatowych hitów na doskona³ym ( naszym ) nag³oœnieniu oraz wystrza³y z armatek z konfetti . 2h doskona³ej zabawy w ultra niskiej cenie.


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego